Nakladanie s koncentrátom

Na základe Slovenských a EU zákonov kvapalný odpad nesmie ukladať na skládku odpadov.

To platí ale na tie kvapalné odpady, ktoré prichádzajú z vonka. Koncentrát, ktorý vzniká pri použití reverznej osmozy je tá istá odpadová voda , ktorej zloženie sa nezmení počas čistenia, len koncentruje.

EU zákony nepredpisujú žiadne pravidla a usmernenia ohľadom vrátenia koncentrátu do kazety skládok. V Maďarsku tiež nie je to zákonom riadené.

Nakladanie s koncentrátom v rámci EU má viac foriem:

  • Čistiarne odpadových vôd/ na čistenie takéto odpadovej vody/
  • Spaľovanie
  • Sušenie/ menej úspešná metóda/
  • Odparovanie/ v Rumunsku/
  • Vrátenie do kazety dopredu navrhnutým a kontrolovaným spôsobom

Prečo je dobré, aby koncentrát bol vrátený naspäť do kazety?

Sú dva dôležité prednosti a to, že bude vyrovnaný prísun vody do stredu kazety odpadov a bude zvýšená aktivita vnútorných procesov v rámci kazety.

Sú dlhoročné štúdia o tom, že vhodným spôsobom dlhodobo vrátený koncentrát nezapríčiňuje žiadne významné zmeny na skládkach.

Odpad absorbuje kontaminanty, kde sa každá zložka rozkladá alebo čiastočne absorbujú skládkové plyny a ostatné zložky sa už nedá vyumývať vodou.

Celá premena Je založená na mnohých komplexných biochemických a fyzikálnych procesoch a interakciách na skládke, ktoré sú zamerané na ukladaniu odpadu vo vrstvách a výsledným zónam s rôznou priepustnosťou, a teda veľká časť vody postupuje horizontálne a menej vody sa dostane do retenčnej nádrže.

Podľa dostupných skúseností možno významné zmeny v zložení priesakových vôd vysledovať pri extrémnych podmienkach na skládkach. Súčasťou toho je napr. „skrat koncentrátu“, kde koncentrát pretečie vopred stanovenými kanálmi a v krátkom časovom úseku dosiahne retenčnú nádrž. Je to najmä v prípadoch, keď koncentrát nie je správne vrátený na povrch skládky, ale napríklad. sú nepretržite napájané do jedného bodu. Tomuto problému môžu zabrániť technické opatrenia.

Správne kontrolovaný návrat koncentrátu na skládku má nasledujúce výhody:

- vyhýbanie sa vodným kanálikom

- vyhnúť sa nadmernému nasýteniu

- zníženie nepríjemných zápachov

- zvýšenie intenzity vnútorných procesov

- optimalizácia výťažku skládkových plynov

V prípade prevádzok s riadeným vstrekovaním koncentrátu na skládku v posledných rokoch máme možnosť vyhodnotiť nasledujúce výsledky: keď sa koncentráty vstrekujú za kontrolovaných podmienok a systém je navrhnutý s ohľadom na charakteristiky skládky, nedochádza k žiadnej zmene koncentrácie znečisťujúcich látok v priesakovej vode. Dôkazom toho sú výsledky rôznych skládok v jednotlivých krajinách.

Predpokladom je, že zloženie priesakovej vody, množstvo vyčistenej vody a množstvo koncentrátu vytvoreného počas čistenia sú predbežne testované. Tieto štúdie zahŕňajú najširšiu možnú škálu lokálne špecifických technických a ekologických aspektov - ktoré sa môžu pre každú skládku líšiť - s cieľom nájsť v každom prípade optimálne riešenie.

V súčasnosti je v Nemecku cca. kontrolované vstrekovanie koncentrátov pre systémy reverznej osmózy na 15 miestach. Tu je niekoľko príkladov:

1. Skládka „Helves“

Skládka patrí do okresu Rotenburg, neďaleko mesta Helves, cca. 90 km juhozápadne od Hamburgu. Veľkosť skládky je 9,5 hektára . Ročné množstvo komunálneho a priemyselného odpadu sa pohybuje od 60 do 80 000 ton.

V posledných rokoch množstvo vyprodukovanej priesakovej vody je 10 až 15 m³ za deň. Systém reverznej osmózy funguje iba cez pracovné dni. Koncentrát sa uchováva v uzavretých nádobách a vracajú to s kontrolovaným vstrekovacim systémom na skládku, max. 0,6 m³ / h. Vodivosť priesakovej vody za posledných niekoľko rokov sa pohybovala medzi 12 000 a 19 000 μS / cm. Systém recirkulácie koncentrátu z reverznej osmózy je v prevádzke od júna 1993, ale nedošlo k žiadnym významným zmenám v kvalite priesakovej vody na skládke.

2. Skládka odpadov „Goda-Buscheritz“

Táto skládka bola uzavretá v roku 1990. Nachádza sa 50 km od Drážďan. Tu uložený odpad bol najmä zmesou popola z neďalekej elektrárne a priemyselného a komunálneho odpadu. Systém reverznej osmózy má kapacitu 0,6 m³ / h, čistiaci pomer 70%. Od roku 1993 nedošlo k žiadnym významným zmenám v dôsledku regulovaného systému vstrekovania koncentrátu. Vodivosť sa pohybuje v rozmedzí od 14 000 μS / cm a hladiny CHSK od 1 800 do 2 000 mg / l. Jedinou významnou zmenou bolo zníženie hladíny amoniaku z 1 000 mg / l na 240 mg / l.

Príklady technických riešení pri kontrolovanom vrátení koncentrátu:

1. Injektovanie horizontálneho koncentrátu

3. Zhrnutie

Kontrolované vstrekovanie koncentrátu umožňuje, aby bol koncentrát skládkovaný vhodnými technickými prostriedkami, ktoré umožňujú regulovať dávkovanie, meniť objem pridanej vody a meniť polohu dávkovania. Tento druh flexibility je zaručený, pretože optimalizácia nastavenia vstrekovania, kontroly a monitorovania závisí okrem iného aj od dlhodobých procesov. Pretože tieto účinky sú nepredvídateľné, musia sa neustále monitorovať a toto riešenie ponechať v celom systéme pod kontrolou.

Vyššie uvedené riešenie na vrátenie koncentrátu prispieva k zníženiu potenciálu kontaminácie skládok a ku skráteniu obdobia uzávierky a údržby bez toho, aby súčasne nespôsobilo ďalšiu kontamináciu životného prostredia alebo zvýšenie zdrojov nebezpečenstva. Tento proces sa preto považuje za ekologicky potrebný a ekonomicky optimálny.

Zdroje

Memorandum 2006 Controlled infiltration of residual landfill leachate – ZeBeD Zentrum für die Behandlung von Deponiesickerwasser e.V.

Intensive course on leachate treatment - Envicare Engineering GmbH

Klarwin – concentrate recirculation presentations, practical experiences

Artikel komponiert mit dem online wysiwyg HTML editor. Abonnieren Sie eine HTMLG-Mitgliedschaft, um das Hinzufügen von Werbebotschaften zu Ihren Dokumenten zu stoppen.

Blog

Najnovšie články
Komunálny odpad a boj s dôsledkami, ktoré jeho tvorba prináša sa odohráva na rôznych úrovniach. Napriek tomu, že naše domáce odpady vyzerajú na prvý pohľad nevinne, musíme si uvedomiť, že obsahujú množstvo rôznych látok a chemikálií. Jedným z mnohých negatívnych dôs
Na základe Slovenských a EU zákonov kvapalný odpad nesmie ukladať na skládku odpadov. To platí ale na tie kvapalné odpady, ktoré prichádzajú z vonka. Koncentrát, ktorý vzniká pri použití reverznej osmozy je tá istá odpadová voda , ktorej zloženie sa nezmení počas čistenia, len koncentruje.

Sme zmluvným partnerom spoločnosti Klarwin, ktorá je výhradným dodávateľom technológie Grimm and Wulf v strednej Európe. Ide o technológiu na čistenie priesakových kvapalín vznikajúcich na skládkach komunálnych odpadov.

Kontaktujte nás

Martinčekova 13
Bratislava 821 09

Gallery