• Prinášame technológiu, ktorá

  minimalizuje vplyv kontaminovanej vody na životné prostredie

  Ochrana životného prostredia je vecou každého človeka. Prírodné zdroje na Zemi sú obmedzené. Platí to aj o vode. činnosťou človeka vzniká čoraz viac odpadových látok poškodzujúcich životné prostredie nás všetkých.

  ZISTIŤ VIAC
Newcell-eu s.r.o.

O nás

Ochrana životného prostredia je vecou každého človeka. Prírodné zdroje na Zemi sú obmedzené. Platí to aj o vode. činnosťou človeka vzniká čoraz viac odpadových látok poškodzujúcich životné prostredie nás všetkých.

Sme zmluvným partnerom spoločnosti Klarwin, ktorá je výhradným dodávateľom technológie Grimm and Wulf v strednej Európe. Ide o technológiu na čistenie priesakových kvapalín vznikajúcich na skládkach komunálnych odpadov.
Spoločnosť Klarwin prevádzkuje 40 zariadení v Rumunsku a x v Maďarsku.
Spolupráca s európskymi technologickými lídrami: GRIMM & WULFF Germany, PALL, HOFSTETTER Švajčiarsko, KRAMBO Slovinsko.

Prinášame technológiu na zvládnutie problému priesakovej kvapaliny

Vznikajúcej pri zneškodňovaní odpadov skládkovaním. Našou technológiou všetky (väčšie-menšie, fungujúce či nefungujúce) skládky odpadov vyriešia problém potencionálneho znečistenia životného prostredia nebezpečnou priesakovou kvapalinou.

ZOBRAZIŤ GALÉRIU

Technická špecifikácia

Technológia Klarwin je založená na tzv. diskových moduloch (DT)
 • Moduly sa dajú otvoriť
 • Moduly a membrány môžu byť preskúmane
 • Jednotlivé membrány môžu byť testované na najlepšiu čistiacu procedúru
 • Samotná membrána môže byť preskúmaná v laboratóriu (EDX, mikroskop)
 • Modul môže pracovať s diferenčnými tlakmi až do 14 barov
 • špirálovité moduly pracujú s diferenčnými tlakmi len 0,5 – 1 baru, čo si vyžaduje komplexnejšie meracie prístroje a citlivosť na znečistenie
 • Veľký diferenčný tlak spôsobuje znehodnotenie štruktúry modulu pri špirálovitých moduloch
 • Z tohto dôvodu nie sú špirálovité moduly vhodné pre veľmi znečistenú vodu
 • DT moduly sú schválené Technischer Ueberwachuns – Verein Nord e.V.
 • DT moduly sú navrhnuté pre pevnosť podľa pravidiel AD 2000
 • Základné bezpečnostné požiadavky vyplývajúce z prílohy I DGRL sú splnené
 • Plastový (GRP) plášť vystužený skleneným vláknom je potvrdený pre roztrhový tlak viac ako 300 barov
čo je to

priesaková kvapalina a prečo je nebezpečná?

Skládky odpadov môžu predstavovať dlhodobú hrozbu znečistenia povrchových a podzemných vôd. Dažďová voda, ale aj voda z povrchových a podpovrchových tokov, či voda obsiahnutá priamo v ukladanom odpade, presakuje cez uložené odpady. Obohacuje sa o rôznorodé, aj škodlivé látky, ktoré sú v odpadoch obsiahnuté a vytvára tak kvapalný substrát zvaný priesaková kvapalina.

Voda je na každej skládke odpadu významným činiteľom. Vytvára prostredie v skládke, rozpúšťa chemické zlúčeniny, zúčastňuje sa chemických procesov vo vnútri skládky, ovplyvňuje biologické procesy a fyzikálne vlastnosti skládky. Voda je zároveň nositeľom nebezpečných látok do okolia. Keďže priesakové kvapaliny ohrozujú kvalitu podzemných aj povrchových vôd, je nutné ich zachytávať a zneškodňovať. Prinášame technológiu, ktorá vplyv takto kontaminovanej vody na životné prostredie minimalizuje.Skládkovanie

komunálneho odpadu

Skládkovanie odpadov predstavuje posledný článok reťazca v nakladaní s odpadmi a zároveň je to najrozšírenejší spôsob zneškodňovania odpadov v Slovenskej republike. Väčšina komunálnych odpadov vo vyspelých krajinách končí na riadených skládkach (v SR cca 60%). Naše domáce odpady vyzerajú na prvý pohľad nevinne, musíme si ale uvedomiť, že obsahujú množstvo rôznych látok a chemikálií, ktoré sa pri ich rozklade (a vzájomnom pôsobení) z odpadov uvoľňujú.Skládkovanie

A prečo práve Klarwin?

Technológia Klarwin , v exkluzívnej regionálnej spolupráci s Grimm & Wulff Anlagen und Systembau GmbH, produkuje najvyššiu kvalitu vyčistenej vody (permeátu), ktorá môže byť vrátená naspäť do prostredia, využiteľná na zavlažovanie alebo v priemysle

 • viac ako 2 000 systémov celosvetovo (priamo alebo prostredníctvom svojich partnerov)
 • viac ako 30 ročné skúsenosti s nakladaním/čistením kvapalín a projektmi zameranými na vodný manažment, vrátane projektov pre ISPA, EU EBRD a projektov financovaných Svetovou bankou.
 • fabrika v Hamburgu, Nemecko, má za sebou vyrobených viac ako 2 000 filtračných systémov a systémov reverznej osmózy s rôznym využitím, napríklad pre odsolovanie vody, priemyselné a vojenské využitie, ale hlavne pre nakladanie s priesakovými kvapalinami.
 • špecialisti v Hamburgu boli prví na svete, ktorí vyvinuli a vyrobili technológiu reverznej osmózy pre nakladanie s priesakovými kvapalinami, a preto majú najväčšie a najdlhšie skúsenosti v tomto odbore
 • autori týchto technológií majú za sebou významné publikácie v tomto odbore, ale taktiež aj viaceré patenty pre obdobné technológie.


Výhody

technológie Klarwin:

 • životnosť modulov cca.10 rokov
 • membrány sú čistené špeciálnymi čistiacimi prostriedkami a preto ich životnosť je dlhšia ako u ostatných technológií
 • sledovanie chodu technológie nepožaduje celodennú kontrolu
 • nízké prevádzkové náklady
 • je zabezpečená servis a odbornosť

Úroveň čistenia:

 • závisí od zloženia priesakovej vody, ktorá prichádza do zariadenia
 • pri 2 stupňovom čistení je 70-75% čistej vody
 • pri 3 stupňovom čistení je to 90% čistej vody
V prípade akýchkoľvek otázok

Nás Kontaktujte

Kancelária Bratislava

Martinčekova 13
Bratislava 821 09

Zavolajte nám
Napíšte nám

Kontaktný formulár

Blog

Najnovšie články
Komunálny odpad a boj s dôsledkami, ktoré jeho tvorba prináša sa odohráva na rôznych úrovniach. Napriek tomu, že naše domáce odpady vyzerajú na prvý pohľad nevinne, musíme si uvedomiť, že obsahujú množstvo rôznych látok a chemikálií. Jedným z mnohých negatívnych dôs
Na základe Slovenských a EU zákonov kvapalný odpad nesmie ukladať na skládku odpadov. To platí ale na tie kvapalné odpady, ktoré prichádzajú z vonka. Koncentrát, ktorý vzniká pri použití reverznej osmozy je tá istá odpadová voda , ktorej zloženie sa nezmení počas čistenia, len koncentruje.